Privacy statement

Privacyverklaring: Eurofins Clinical Diagnostics

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden en geldt dezelfde privacy wet- en regelgeving in alle lidstaten van de Europese Unie. Eurofins Clinical Diagnostics heeft de benodigde maatregelen getroffen om de privacy van haar cliënten, relaties en medewerkers te waarborgen.

Over de AVG

De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen, namelijk

 1. de bescherming van personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
 2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

De al bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen zelfs versterkt. O.a. de volgende wetten blijven dus gelden:

 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
 • Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz);

Uitgangspunten

Eurofins Clinical Diagnostics, gaat zorgvuldig om met verwerking van persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wij proberen zo helder mogelijk te beschrijven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we dat verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Eurofins Clinical Diagnostics neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Eurofins Clinical Diagnostics verwerkt voor haar patiënten, opdrachtgevers en in het kader van de diensten die Eurofins Clinical Diagnostics aanbiedt. 

De verwerker van de persoonsgegevens

Eurofins Clinical Diagnostics, Visseringlaan 25, 2288 ER in Rijswijk.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Eurofins Clinical Diagnostics kan de volgende gegevens verwerken: 

Gegevens die een cliënt(verantwoordelijke) of aanvrager van medisch diagnostiek Eurofins Clinical Diagnostics verstrekt, zoals:

 • BSN-nummer
 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Aanvragende huisarts met adresgegevens
 • Datum contact
 • Aangevraagd onderzoek
 • Reden van aanvraag
 • Anamnestische gegevens
 • Relevante medicatie
 • Onderzoeksresultaten
 • Advies aan de behandelend arts
 • Verzekeringswijze, evt. verzekeraar en inschrijfnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Gefactureerd bedrag
 • Openstaand bedrag

Gegevens van zorgprofessionals en verzekeraars t.b.v. medische diagnostiek, zoals:

 • Naam aanvrager
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Namen van betrokken medewerkers
 • Verzekeringswijze, evt. verzekeraar en inschrijfnummer
 • Bankrekeningnummer

Gegevens van zorgprofessionals t.b.v. dienstverlening via deze website waarvoor een gebruikersaccount vereist is bestaande uit het online kunnen bestellen van materiaal, inschrijven voor scholing en ontvangen van een nieuwsbrief, zoals:

 • Achter- en voornaam
 • (Werk)adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Namen van betrokken medewerkers
 • Bankrekeningnummer

Gegevens van eigen medewerkers en ingehuurd personeel, zoals:

 • BSN-nummer
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Gegevens partner
 • Gegevens kind(eren)

Cookies

De websites van EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS maken gebruik van cookies om die beter te laten functioneren en om informatie over het bezoek en gebruik van de websites te verkrijgen.

Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan

Voor welke doelen worden persoonsgegevens gebruikt 

Uitvoering behandelovereenkomst: Medisch diagnostiek

Eurofins Clinical Diagnostics verwerkt persoonsgegevens om medisch diagnostiek diensten te kunnen leveren. Wij gebruiken deze persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het (laten) uitvoeren van een onderzoek, het rapporteren van onderzoeksresultaten, het versturen van een factuur en voor communicatie doeleinden.

Inschakelen derden: zie ook verstrekking aan derden

Eurofins Clinical Diagnostics kan derde partijen als onderaannemer inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Eurofins Clinical Diagnostics de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

Verwerking van gegevens op websites en portalen

Eurofins Clinical Diagnostics verzamelt en gebruikt gegevens die via haar websites en portalen zijn verkregen in de eerste plaats in het kader van de dienstverlening en voor communicatie doeleinden.  

Verstrekking aan derden
EUROFINS CLINICAL DIAGNOSTICS verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

 • Eurofins Clinical Diagnostics onderzoeksresultaten in kader van haar dienstverlening aan haar aanvragers moeten verstrekken.
 • Eurofins Clinical Diagnostics hier uitdrukkelijke toestemming voor moet hebben. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd.
 • Deze gegevens nodig zijn voor verwerking door ingeschakelde onderaannemers. Dit kan uitsluitend volgens de aanwijzingen van Eurofins Clinical Diagnostics en in overeenstemming met deze privacyverklaring, schriftelijk afgesproken geheimhouding en beveiligingsmaatregelen.
 • Eurofins Clinical Diagnostics redelijkerwijs mag aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving en om de belangen van Eurofins Clinical Diagnostics, de veiligheid van medewerkers, klanten of het publiek in overeenstemming met de wet te beschermen.

Hoe lang worden gegevens bewaard

Eurofins Clinical Diagnostics bewaart gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn van gegevens kan verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Inzage, bezwaar, correctie, overdracht en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en een digitaal kopie overdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken of wijzigen. Eurofins Clinical Diagnostics hanteert voor dit doel een verwerkingsregister en een opt-in registratie.

Een verzoek tot inzage, bezwaar, correctie, verwijdering of overdracht van een kopie van uw gegevens kunt u doen door een brief te sturen of ons e-mailen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer aan:

Eurofins Clinical Diagnostics, Visseringlaan 25, 2288 ER in Rijswijk.

Functionaris voor de gegevensbescherming. fg@scal.nl

Binnen 20 werkdagen ontvangt u een schriftelijk antwoord op uw verzoek.

Aan een verzoek om verwijdering wordt tegemoetgekomen, tenzij Eurofins Clinical Diagnostics een gerechtvaardigd belang heeft om de gegevens niet te verwijderen of omdat Eurofins Clinical Diagnostics moet voldoen aan een wettelijke verplichting waarbij bepaalde gegevens niet mogen verwijderd. 

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens van onze patiënten, medewerkers en relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Hiervoor conformeert Eurofins Clinical Diagnostics zich aan het normenkader voor informatiebeveiliging NEN7510. Indien zich, ondanks alle beveiligingsmaatregelen, zich toch een beveiligingsincident voordoet dat mogelijk belangrijke gevolgen voor de privacy van belanghebbenden heeft, dan informeren wij betrokkenen en de relevante autoriteiten hier zo snel mogelijk over. 

Toepasselijkheid en wijzigingen
Deze privacyverklaring van Eurofins Clinical Diagnostics is van toepassing op alle diensten van de laboratoria behorende bij Eurofins Clinical Diagnostics alsmede ook de websites en portalen van Eurofins Clinical Diagnostics. Deze privacyverklaring zal periodiek worden geactualiseerd indien nodig, en vervangen worden door de aangepaste versie van deze privacyverklaring. Het is aan te raden om met enige regelmaat naar deze privacyverklaring te kijken. 

Meer weten over de AVG?

Meer informatie over de AVG is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving

Datum van laatste wijziging: 27-10-2021