Privacyverklaring

Privacyverklaring: Eurofins Clinical Diagnostics

Hier treft u de privacyverklaring van Eurofins Clinical Diagnostics Netherlands Holding B.V. (hierna ‘’Eurofins CD NL’’) en haar dochterondernemingen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden en geldt dezelfde privacy wet- en regelgeving in alle lidstaten van de Europese Unie.

Eurofins CD NL heeft de benodigde maatregelen getroffen om de privacy van haar cliënten, relaties en medewerkers te waarborgen.

Over de AVG

De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen, namelijk;
 1. de bescherming van personen in verband met de verwerking van hun gegevens;
 2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU).
De al bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen zelfs versterkt. De volgende wetten blijven dus gelden:
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
 • Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz);

Uitgangspunten
Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen gaan zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Entiteiten (dochterondernemingen) binnen Eurofins CD NL zijn:

Organisatieh.o.d.n.AdresPostcode & PlaatsLandKvK
Eurofins Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium B.V.Eurofins NMDLKessler Park 1Rijswijk, 2288GSNederland55505686
Eurofins Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium B.V.Eurofins LCPLKessler Park 1Rijswijk, 2288GSNederland28029398
Eurofins Salux B.V.Eurofins Salux Rooseveltstraat 18Leiden, 2321 BMNederland57642354
Eurofins Medische Microbiologie B.V.Eurofins Medische MicrobiologieHoutlaan 55Leiden,
2334 CK
Nederland80424953
Eurofins Gelre B.V.Eurofins GelreAlbert Schweitzerlaan 31Apeldoorn, 7334DZNederland86446606
De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens, in het kader van de aangeboden diensten, is de juridische entiteit vallend onder: Eurofins CD NL, Kessler Park 1, 2288 GS in Rijswijk, KvK: 61011657.
Bezoekadres: Visseringlaan 24K, 2288 ER Rijswijk.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wij proberen zo helder mogelijk te beschrijven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we dat verwerken en hoe u uw rechten uit kunt oefenen. Eurofins CD NL neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens, die de dochterbedrijven van Eurofins CD NL verwerken voor haar patiënten, opdrachtgevers en de aangeboden diensten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Gegevens die een cliënt (verantwoordelijke) of aanvrager aan Eurofins CD NL verstrekt zijn:

 • BSN-nummer
 • Naam + achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Aanvragende huisarts met adresgegevens*
 • Datum contact
 • Aangevraagd onderzoek
 • Reden van aanvraag*
 • Anamnestische gegevens*
 • Relevante medicatie*
 • Onderzoeksresultaten
 • Advies aan de behandelend arts*
 • Verzekeringswijze, evt. verzekeraar en inschrijfnummer
 • Bankrekeningnummer (indien cliënt betaling zelf dient te voldoen)
 • Gefactureerd bedrag (idem)
 • Openstaand bedrag (idem)* Indien van toepassing

Gegevens van zorgprofessionals en verzekeraars t.b.v. medische diagnostiek;

 • Naam aanvrager
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Namen van betrokken medewerkers
 • Verzekeringswijze, evt. verzekeraar en inschrijfnummer
 • Bankrekeningnummer

Gegevens van zorgprofessionals t.b.v. de dienstverlening via deze website waarvoor een gebruikersaccount optioneel is bestaande uit het online kunnen bestellen van materiaal, inschrijven voor scholing en ontvangen van een nieuwsbrief, zoals:

 • Achter- en voornaam
 • (Werk)adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Namen van betrokken medewerkers
 • Bankrekeningnummer

Gegevens van eigen medewerkers en ingehuurd personeel:

 • BSN-nummer
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Gegevens partner*
 • Gegevens kind(eren)*
  *indien van toepassing

Cookies
De websites van Eurofins Clinical Diagnostics maken gebruik van cookies om die beter te laten functioneren en om informatie over het bezoek en gebruik van de websites te verkrijgen. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan.

Met welke reden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Voor het verwerken van de persoonsgegevens moet er een reden zijn, ook wel de wettelijke grondslag genoemd. Eurofins CD NL heeft minimaal één van de volgende redenen om uw gegevens te verwerken:
– Een (behandel)overeenkomst
– Uw uitdrukkelijke toestemming
– Een gerechtvaardigd belang van Eurofins CD NL
– Een wettelijke verplichting

Voor welke doelen worden persoonsgegevens gebruikt?
Eurofins CD NL en dochterondernemingen verwerken persoonsgegevens om medische diagnostiek en aanverwante diensten te kunnen leveren. Wij gebruiken deze persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het (laten) uitvoeren van onderzoek, het rapporteren van onderzoeksresultaten, het versturen van een factuur en voor communicatiedoeleinden.

Inschakelen derden: zie ook verstrekking aan derden
Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen kunnen derde partijen als onderaannemer inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Indien derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee zorgen wij ervoor dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

Verwerking van gegevens op websites en portalen
Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen verzamelen en gebruiken gegevens, die via haar websites en portalen zijn verkregen, in de eerste plaats in het kader van de dienstverlening en voor communicatiedoeleinden.  

Verstrekking aan derden
Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

 • Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd.
 • Deze gegevens nodig zijn voor de verwerking van derden. Dit kan uitsluitend ,volgens de aanwijzingen van Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen in overeenstemming met deze privacyverklaring, schriftelijk afgesproken geheimhouding en beveiligingsmaatregelen.
 • Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen redelijkerwijs mag aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving. De belangen van Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen, moeten de veiligheid van medewerkers, klanten of het publiek in overeenstemming met de wet beschermen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen bewaren gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. We gebruiken de gegevens ook alleen waarvoor het bestemd is. De bewaartermijn van gegevens kan verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Inzage, bezwaar, correctie, overdracht en verwijdering van uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en een digitale kopie overdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken of wijzigen. Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen hanteren voor dit doel een verwerkingsregister en een opt-in registratie.

Een verzoek tot inzage, bezwaar, correctie, verwijdering of overdracht van een kopie van uw gegevens kunt u doen door een brief te sturen of ons e-mailen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer aan:

Eurofins Clinical Diagnostics, Visseringlaan 24K, 2288 ER in Rijswijk.

Functionaris voor de gegevensbescherming: fg@salux.nl
Ter info de Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via FG@salux.nl . De functionaris is werkzaam voor alle dochterondernemingen benoemt in bovenstaande tabel.

Binnen twintig werkdagen ontvangt u een schriftelijk antwoord op uw verzoek.

Aan een verzoek om verwijdering wordt tegemoetgekomen, tenzij Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen of omdat Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen moeten voldoen aan een wettelijke verplichting waarbij bepaalde gegevens niet mogen verwijderd. 

Electronische uitwisseling van medische gegevens

Sommige zorginstellingen kunnen, na uw toestemming, uw medische gegevens inzien. Toestemming verlenen wordt ook wel opt-in genoemd. De opt-in registratie geldt voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens aan een andere zorgverlener met welke u een behandelrelatie bent aangegaan. Elektronische uitwisseling vindt uitsluitend plaats met uw toestemmingen aan ons, aan de andere zorgverlener of als u toestemming heeft verleend aan een daarvoor bedoeld platform zoals het LSP (Landelijk Schakelpunt). U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door een brief of een e-mail te sturen. In deze brief of e-mail willen wij u vragen om uw naam, adres, telefoonnummer en betreffende Eurofins entiteit met ons te delen. Indien u een e-mail wilt sturen kunt u het volgende e-mailadres gebruiken FG@scal.nl.

Informatiebeveiliging
Wij nemen alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens van onze patiënten, medewerkers en relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Hiervoor conformeren Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen zich aan het normenkader voor informatiebeveiliging NEN7510. Indien zich, ondanks alle beveiligingsmaatregelen, toch een beveiligingsincident voordoet, dat mogelijk belangrijke gevolgen voor de privacy van belanghebbenden heeft, dan informeren wij betrokkenen en de relevante autoriteiten hier zo snel mogelijk over. 

Toepasselijkheid en wijzigingen
Deze privacyverklaring van Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen is van toepassing op alle diensten alsmede ook de website en portalen van Eurofins Clinical Diagnostics. Deze privacyverklaring zal periodiek worden geactualiseerd indien nodig, en vervangen worden door de aangepaste versie van deze privacyverklaring. Het is aan te raden om met enige regelmaat naar deze privacyverklaring te kijken. 

Meer weten over de AVG?
Meer informatie over de AVG is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg/avg-algemeen

Datum van laatste wijziging: 23-03-2023

Klacht
Mocht u niet tevreden zijn met hoe wij met uw vraag en/of klacht omtrent privacy omgaan, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl