Privacy statement

Privacyverklaring: Eurofins Clinical Diagnostics

Hier treft u de privacy verklaring van Eurofins Clinical Diagnostics Netherlands Holding B.V. (hierna ‘’Eurofins CD NL’’) en haar dochterondernemingen.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden en geldt dezelfde privacy wet- en regelgeving in alle lidstaten van de Europese Unie.

Eurofins CD NL heeft de benodigde maatregelen getroffen om de privacy van haar cliënten, relaties en medewerkers te waarborgen.

Over de AVG

De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen, namelijk
 1. de bescherming van personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
 2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).
De al bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op onderdelen zelfs versterkt. O.a. de volgende wetten blijven dus gelden:
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
 • Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz);

Uitgangspunten

Eurofins CD NL en haar dochterondernemingen, gaan zorgvuldig om met verwerking van persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Entiteiten, vallende onder Eurofins CD NL, zijn:

Organisatieh.o.d.n.AdresPostcode & PlaatsLandKvK
Eurofins Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium B.V.Eurofins NMDLVisseringlaan 24KRijswijk, 2288ERNederland55505686
Eurofins Leids Cytologisch en Pathologisch Laboratorium B.V.Eurofins LCPLVisseringlaan 24KRijswijk, 2288ERNederland28029398
Eurofins Salux B.V.Eurofins Salux Rooseveltstraat 18Leiden, 2321 BMNederland57642354
Eurofins Medische Microbiologie B.V.Eurofins Medische MicrobiologieVisseringlaan 25Rijswijk, 2288ERNederland80424953
Eurofins Gelre B.V.Eurofins GelreAlbert Schweitzerlaan 31Apeldoorn, 7334DZNederland86446606
De verwerkingsverantwoordelijke voor verwerkingen van de persoonsgegevens in het kader van de aangeboden diensten, zijn de juridische entiteiten vallende onder
Eurofins CD NL, Visseringlaan 24K, 2288 ER in Rijswijk, kvk: 61011657.
Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wij proberen zo helder mogelijk te beschrijven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we dat verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. Eurofins CD NL neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de dochterbedrijven van Eurofins CD NL verwerkt voor haar patiënten, opdrachtgevers en in het kader van de aangeboden diensten. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Gegevens die een cliënt(verantwoordelijke) of aanvrager van medisch diagnostiek aan Eurofins CD NL verstrekt, zoals:
 • BSN-nummer
 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Aanvragende huisarts met adresgegevens*
 • Datum contact
 • Aangevraagd onderzoek
 • Reden van aanvraag*
 • Anamnestische gegevens*
 • Relevante medicatie*
 • Onderzoeksresultaten
 • Advies aan de behandelend arts*
 • Verzekeringswijze, evt. verzekeraar en inschrijfnummer
 • Bankrekeningnummer (indien cliënt betaling zelf dient te voldoen)
 • Gefactureerd bedrag (idem)
 • Openstaand bedrag (idem)* Indien van toepassing

Gegevens van zorgprofessionals en verzekeraars t.b.v. medische diagnostiek, zoals:

 • Naam aanvrager
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Namen van betrokken medewerkers
 • Verzekeringswijze, evt. verzekeraar en inschrijfnummer
 • Bankrekeningnummer

Gegevens van zorgprofessionals t.b.v. dienstverlening via deze website waarvoor een gebruikersaccount vereist is bestaande uit het online kunnen bestellen van materiaal, inschrijven voor scholing en ontvangen van een nieuwsbrief, zoals:

 • Achter- en voornaam
 • (Werk)adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Namen van betrokken medewerkers
 • Bankrekeningnummer

Gegevens van eigen medewerkers en ingehuurd personeel, zoals:

 • BSN-nummer
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Gegevens partner*
 • Gegevens kind(eren)*
  *indien van toepassing

Cookies

De websites van Eurofins Clinical Diagnostics maken gebruik van cookies om die beter te laten functioneren en om informatie over het bezoek en gebruik van de websites te verkrijgen.

Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan.

Met welke reden worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Voor het verwerken van persoonsgegevens moet er een reden zijn (de wettelijke grondslag). Eurofins CD NL heeft minstens een van de volgende redenen om uw gegevens te verwerken:
· Een (behandel)overeenkomst
· Uw uitdrukkelijke toestemming
· Een gerechtvaardigd belang van Eurofins CD NL
· Een wettelijke verplichting

Voor welke doelen worden persoonsgegevens gebruikt 

Eurofins CD NL dochterondernemingen verwerkt persoonsgegevens om medisch diagnostiek diensten te kunnen leveren. Wij gebruiken deze persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het (laten) uitvoeren van een onderzoek, het rapporteren van onderzoeksresultaten, het versturen van een factuur en voor communicatie doeleinden.

Inschakelen derden: zie ook verstrekking aan derden

Eurofins CD NL dochterondernemingen kan derde partijen als onderaannemer inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Eurofins CD NL dochterondernemingen de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

Verwerking van gegevens op websites en portalen

Eurofins CD NL dochterondernemingen verzamelt en gebruikt gegevens die via haar websites en portalen zijn verkregen in de eerste plaats in het kader van de dienstverlening en voor communicatiedoeleinden.  

Verstrekking aan derden
EUROFINS CD NL verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij:

 • Eurofins CD NL dochterondernemingen hier uitdrukkelijke toestemming voor moet hebben. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd.
 • Deze gegevens nodig zijn voor verwerking door ingeschakelde onderaannemers. Dit kan uitsluitend volgens de aanwijzingen van Eurofins CD NL dochterondernemingen en in overeenstemming met deze privacyverklaring, schriftelijk afgesproken geheimhouding en beveiligingsmaatregelen.
 • Eurofins CD NL dochterondernemingen redelijkerwijs mag aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving en om de belangen van Eurofins CD NL dochterondernemingen, de veiligheid van medewerkers, klanten of het publiek in overeenstemming met de wet te beschermen.

Hoe lang worden gegevens bewaard

Eurofins CD NL dochterondernemingen bewaart gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn van gegevens kan verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Inzage, bezwaar, correctie, overdracht en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en een digitaal kopie overdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken of wijzigen. Eurofins CD NL dochterondernemingen hanteert voor dit doel een verwerkingsregister en een opt-in registratie.

Een verzoek tot inzage, bezwaar, correctie, verwijdering of overdracht van een kopie van uw gegevens kunt u doen door een brief te sturen of ons e-mailen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer aan:

Eurofins Clinical Diagnostics, Visseringlaan 24K, 2288 ER in Rijswijk.

Functionaris voor de gegevensbescherming. fg@scal.nl

Ter info de Functionaris gegevens bescherming die te bereiken is via de FG@scal.nl is werkzaam voor alle dochteronderneming vernoemt in bovenstaande tabel.

Binnen 20 werkdagen ontvangt u een schriftelijk antwoord op uw verzoek.

Aan een verzoek om verwijdering wordt tegemoetgekomen, tenzij Eurofins CD NL dochterondernemingen een gerechtvaardigd belang heeft om de gegevens niet te verwijderen of omdat Eurofins CD NL dochterondernemingen moeten voldoen aan een wettelijke verplichting waarbij bepaalde gegevens niet mogen verwijderd. 

Electronische uitwisseling van medische gegevens

Sommige zorginstellingen kunnen, na uw toestemming, uw medische gegevens inzien. Toestemming verlenen wordt ook wel opt-in genoemd. De opt-in registratie geldt voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens aan een andere zorgverlener met welke u een behandelrelatie bent aangegaan. Electronische uitwisseling vindt uitsluitend plaats met uw toestemming aan ons, aan de andere zorgverlener of als u toestemming hebt verleend via een daarvoor bedoeld platform zoals het LSP (Landelijk SchakelPunt). U kunt uw verstrekte toestemming altijd weer intrekken. Een verzoek tot het intrekken van uw toestemming kunt u doen door een brief te sturen of ons e-mailen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer geadresseerd aan desbetreffende Eurofins onderneming. Indien u een mail stuurt kunt u gebruik maken van het volgende mail adres: FG@scal.nl.

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens van onze patiënten, medewerkers en relaties te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Hiervoor conformeert Eurofins CD NL dochterondernemingen zich aan het normenkader voor informatiebeveiliging NEN7510. Indien zich, ondanks alle beveiligingsmaatregelen, zich toch een beveiligingsincident voordoet dat mogelijk belangrijke gevolgen voor de privacy van belanghebbenden heeft, dan informeren wij betrokkenen en de relevante autoriteiten hier zo snel mogelijk over. 

Toepasselijkheid en wijzigingen
Deze privacyverklaring van Eurofins CD NL dochterondernemingen is van toepassing op alle diensten van de laboratoria behorende bij Eurofins Clinical Diagnostics alsmede ook de website en portalen van Eurofins Clinical Diagnostics. Deze privacyverklaring zal periodiek worden geactualiseerd indien nodig, en vervangen worden door de aangepaste versie van deze privacyverklaring. Het is aan te raden om met enige regelmaat naar deze privacyverklaring te kijken. 

Meer weten over de AVG?

Meer informatie over de AVG is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving

Datum van laatste wijziging: 23-03-2023

Klacht

Mocht u niet tevreden zijn met hoe wij met uw vraag en/of klacht omtrent privacy omgaan, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl